Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 2Cx0.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:30:03 AM
Giá : 13.500 VND
Cáp điều khiển 2Cx0.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 2Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:27:36 AM
Giá : 20.000 VND
Cáp điều khiển 2Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 2Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:24:23 AM
Giá : 25.000 VND
Cáp điều khiển 2Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 3Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:21:23 AM
Giá : 25.000 VND
Cáp điều khiển 3Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 3Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:19:07 AM
Giá : 30.000 VND
Cáp điều khiển 3Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:10:03 AM
Giá : 26.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:08:28 AM
Giá : 31.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.25mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:05:01 AM
Giá : 36.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 4Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 10:01:48 AM
Giá : 39.000 VND
Cáp điều khiển 4Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 6Cx0.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:58:10 AM
Giá : 44.000 VND
Cáp điều khiển 6Cx0.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 6Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:55:19 AM
Giá : 45.000 VND
Cáp điều khiển 6Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 8Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:53:41 AM
Giá : 57.500 VND
Cáp điều khiển 8Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:45:52 AM
Giá : 58.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, không chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:41:13 AM
Giá : 60.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 10Cx1.5mm, không chống nhiễu
Đăng ngày 19-05-2014 09:39:44 AM
Giá : 60.000 VND
Cáp điều khiển 10Cx1.5mm, không chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:34:57 AM
Giá : 61.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx0.75mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:28:24 AM
Giá : 70.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx1.0mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 12Cx1.5mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:21:31 AM
Giá : 77.000 VND
Cáp điều khiển 12Cx1.5mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 15Cx1.25mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 09:13:03 AM
Giá : 72.000 VND
Cáp điều khiển 15Cx1.25mm, chống nhiễu

Cáp điều khiển 16Cx1.0mm, có lưới chống nhiễu SANGJIN, ALUMAX
Đăng ngày 19-05-2014 08:57:52 AM
Giá : 78.000 VND
Cáp điều khiển 16Cx1.0mm, chống nhiễu

1 2  Trang sau
 

Dây & Cáp