Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang treo F8

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 4FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:26:16 AM
Giá : 13.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 4FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 6FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:24:45 AM
Giá : 13.500 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 6FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 8FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:23:23 AM
Giá : 14.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 8FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 12FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:22:08 AM
Giá : 16.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 12FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 16FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:21:02 AM
Giá : 16.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 16FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 24FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:17:18 AM
Giá : 18.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 24FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 32FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:15:32 AM
Giá : 21.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 32FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 36FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:12:44 AM
Giá : 22.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 36FO

Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 48FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:10:33 AM
Giá : 25.000 VND
Cáp quang treo phi kim loại hình số 8 Single Mode 48FO

 

Dây & Cáp