Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang trôn trực tiếp

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 4FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:45:17 AM
Giá : 15.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 4FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 6FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:43:51 AM
Giá : 16.500 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 6FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 8FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:42:10 AM
Giá : 17.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 8FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 12FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:40:57 AM
Giá : 18.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 12FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 16FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:39:32 AM
Giá : 19.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 16FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 24FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:38:16 AM
Giá : 21.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 24FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 32FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:37:08 AM
Giá : 25.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 32FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 36FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:35:25 AM
Giá : 26.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 36FO

Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 48FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:33:48 AM
Giá : 29.000 VND
Cáp quang chôn trực tiếp Single Mode 48FO

 

Dây & Cáp