Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại IP Siemens

Điện thoại IP Siemens C450 IP
Giá bán : 3.670.000 VND
Điện thoại IP Siemens C450 IP

Điện thoại IP Siemens S450 IP
Giá bán : 4.580.000 VND
Điện thoại IP Siemens S450 IP