Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bàn lập trình tổng đài Siemens

Điện thoại lập trình Profiset 3030 dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Giá bán : 1.800.000 VND
Điện thoại lập trình Profiset 3030 dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Advance
Giá bán : 1.339.227 VND
Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Advance

Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Advance
Giá bán : 12.755.591 VND
Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Advance

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Giá bán : 4.102.000 VND
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Giá bán : 5.600.000 VND
Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Giá bán : 4.500.000 VND
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

 

Tổng đài điện thoại