Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1120

Cáp kết nối khung tống đài điện thoại Siemens Hipath 1120 và card EB2/04
Giá bán : 415.000 VND
Cáp kết nối khung tống đài điện thoại Siemens Hipath 1120 và card EB2/04

Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120
Giá bán : 1.000.000 VND
Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1120 cấu hình 2 trung kế 8 thuê bao
Giá bán : 3.100.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1120 cấu hình 2 trung kế 8 thuê bao mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 cấu hình 4 trung kế 12 thuê bao
Giá bán : 4.515.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 cấu hình 4 trung kế 12 thuê bao, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 cấu hình 6 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 5.515.000 VND
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 cấu hình 6 trung kế 16 thuê bao tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN