Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1190

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-12
Giá bán : 18.300.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-12 – 08 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 máy nhánh - 01 Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-20
Giá bán : 19.250.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-20 – 08 trung kế và 20 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế và 10 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-28
Giá bán : 18.600.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-28 – 08 trung kế và 28 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 01 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-36
Giá bán : 19.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-36 – 08 trung kế và 36 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-44
Giá bán : 21.650.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-44 – 08 trung kế và 44 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-52
Giá bán : 21.000.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-52 – 08 trung kế và 52 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-60
Giá bán : 21.800.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-60 – 08 trung kế và 60 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 02 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-68
Giá bán : 24.050.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-68 – 08 trung kế và684 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 02 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao - 01 Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1190-8-76
Giá bán : 23.400.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-76 – 08 trung kế và 76 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 04 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 03 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190-8-84
Giá bán : 24.200.000 VND
SIEMENS HiPath 1190-8-84 – 08 trung kế và 84 thuê bao (mở rộng tối đa 32 CO và 140 Ext) - 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1. - 03 Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao - 01 Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 6 thuê bao - 04 Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao

1 2  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại