Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 3550

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-36
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 36 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 2 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-52
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 52 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 3 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-68
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 68 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conferece - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 4 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-84
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số / 84 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 5 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550-8-8-108
Giá: Liên hệ
SIEMENS HiPath 3550 – 08 trung kế / 08 thuê bao số /108 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 108 Ext) - 1 Khung chính 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog - HiPath 3550 thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference - 1 Card mở rộng 08 trung kế - TLA8 - 5 Card mở rộng 16 máy nhánh - 16SLA - 1 Card mở rộng 24 máy nhánh - 24 SLA

 

Tổng đài điện thoại