Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại KX-HTS824

Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
Giá bán : 4.400.000 VND
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 8 máy nhánh analog bao gồm: 1 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa

Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 6.800.000 VND
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao Analog bao gồm: 1 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa, 1 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số.

Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao
Giá bán : 9.300.000 VND
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao Analog bao gồm: 1 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa, 2 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số

Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 8.550.000 VND
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 8 trung kế 16 thuê bao Analog bao gồm: 1 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa, 1 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 01 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số.

Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Giá bán : 10.400.000 VND
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao Analog bao gồm: 1 khung tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế (có hiển thị số); 8 thuê bao (có hiển thị số), 2 cổng RJ45; 4 kênh disa, 1 Card KX-HTS82480 (LCOT4) mở rộng 4 cổng trung kế Analog có hiển thị số, 2 Card KX-HTS82470 (CSLC8) mở rộng 8 cổng thuê bao Analog có hiển thị số.

KX-HTS82470 - Card CSLC8 mở rộng 8 thuê bao thường có hiển thị số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824
Giá bán : 2.500.000 VND
KX-HTS82470 - Card CSLC8 mở rộng 8 thuê bao thường có hiển thị số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824

KX-HTS82480 - Card LCOT4 mở rộng 4 cổng trung kế có hiển thị số cho tổng đài Panasonic KX-HTS824
Giá bán : 1.750.000 VND
KX-HTS82480 - Card LCOT4 mở rộng 4 cổng trung kế có hiển thị số cho tổng đài Panasonic KX-HTS824

KX-HTS82460 - Card DPH2 mở rộng 2 cổng chuông cửa cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824
Giá bán : 1.500.000 VND
KX-HTS82460 - Card DPH2 mở rộng 2 cổng chuông cửa cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824

Khung tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824
Giá bán : 4.400.000 VND
Khung tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824 tích hợp sẵn 4 trung kế tích hợp hiển thị số 8 thuê bao tích hợp hiển thị số, 2 cổng mạng RJ45 để gắn điện thoại IP (hoặc Switch) và 1 cổng Wan, Tích hợp sẵn 4 kênh disa và Voice mail (ghi âm 120 phút), Hỗ trợ cổng Battery dự phòng (giống với KX-TES824/TDA/TDE/NS300), Tích hợp sẵn router wifi, Không hỗ trợ điện thoại IP-PT Panasonic bao gồm: KX-T77xx; KX-NTxxx; KX-UTxxx; KX-HGTxxx