Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Adaptor quang

Adaptor quang FC/PC loại tròn đơn
Giá bán : 25.000 VND
Adaptor quang FC/PC loại tròn đơn

Adaptor quang SC/PC loại vuông đơn
Giá bán : 25.000 VND
Adaptor quang SC/PC loại vuông đơn

Adaptor quang ST/PC loại tròn đơn
Giá bán : 25.000 VND
Adaptor quang ST/PC loại tròn đơn

Adaptor quang MT-RJ/PC loại vuông đôi
Giá bán : 57.500 VND
Adaptor quang MT-RJ/PC loại vuông đôi

Adaptor quang LC/PC loại tròn đôi
Giá bán : 57.500 VND
Adaptor quang LC/PC loại tròn đôi

 

Vật liệu mạng