Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cút nối gen rùa

Cút nối trung gian giữ 2 gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm
Giá bán : 45.000 VND
Cút nối trung gian giữ 2 gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm

Cút bịt đầu dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm
Giá bán : 45.000 VND
Cút bịt đầu dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm

Cút nối trung gian giữ 2 gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm
Giá bán : 45.500 VND
Cút nối trung gian giữ 2 gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm

Cút bịt đầu dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm
Giá bán : 45.500 VND
Cút bịt đầu dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm

Cút nối góc dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm
Giá bán : 47.000 VND
Cút nối góc dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm

Cút nối góc dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm
Giá bán : 50.000 VND
Cút nối góc dùng cho gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm

 

Vật liệu mạng