Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cút thu

Cút thu gen hộp dẹt từ 39x18mm sang 24x14mm
Giá bán : 2.000 VND
Cút thu gen hộp dẹt từ 39x18mm sang 24x14mm

Cút thu ống luồn dây điện từ SP9020/SP9020H/VL9020 sang SP9016/SP9016H/VL9016
Giá bán : 2.000 VND
Cút thu ống luồn dây điện từ SP9020/SP9020H/VL9020 sang SP9016/SP9016H/VL9016

Cút thu ống luồn dây điện từ SP9025/SP9025H/VL9025 sang SP9020/SP9020H/VL9020
Giá bán : 2.700 VND
Cút thu ống luồn dây điện từ SP9025/SP9025H/VL9025 sang SP9020/SP9020H/VL9020

Cút thu ống luồn dây điện từ SP9032/SP9032H/VL9032 sang SP9025/SP9025H/VL9025
Giá bán : 3.000 VND
Cút thu ống luồn dây điện từ SP9032/SP9032H/VL9032 sang SP9025/SP9025H/VL9025

Cút thu gen hộp dẹt từ 60x22mm sang 39x18mm
Giá bán : 4.400 VND
Cút thu gen hộp dẹt từ 60x22mm sang 39x18mm

Cút thu ống luồn dây điện từ SP9040/SP9040H sang SP9032/SP9032H/VL9032
Giá bán : 7.800 VND
Cút thu ống luồn dây điện từ SP9040/SP9040H sang SP9032/SP9032H/VL9032

Cút thu gen hộp dẹt từ 100x27mm sang 60x22mm
Giá bán : 8.500 VND
Cút thu gen hộp dẹt từ 100x27mm sang 60x22mm

 

Vật liệu mạng