Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dây nhảy quang Single Mode Simplex

Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m
Giá bán : 55.000 VND
Dây nhảy quang Single Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m

 

Vật liệu mạng