Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Gen hộp dẹt

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 24x14mm (2m/cây)
Giá bán : 19.750 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 24x14mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 30x14mm (2m/cây)
Giá bán : 22.500 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 30x14mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 39x18mm (2m/cây)
Giá bán : 35.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 39x18mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x22mm (2m/cây)
Giá bán : 50.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x22mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x22mm (2m/cây)
Giá bán : 57.800 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x22mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x40mm (2m/cây)
Giá bán : 62.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x40mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x40mm (2m/cây)
Giá bán : 71.500 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x40mm (2m/cây)
Giá bán : 86.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x27mm (2m/cây)
Giá bán : 94.500 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x27mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x40mm (2m/cây)
Giá bán : 99.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x40mm (2m/cây)
Giá bán : 99.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x40mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x27mm (2m/cây)
Giá bán : 109.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x27mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x40mm (2m/cây)
Giá bán : 115.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x60mm (2m/cây)
Giá bán : 132.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x60mm (2m/cây)
Giá bán : 151.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x60mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x60mm (2m/cây)
Giá bán : 165.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x60mm (2m/cây)
Giá bán : 189.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 120x40mm (2m/cây)
Giá bán : 226.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 120x40mm (2m/cây)

 

Vật liệu mạng