Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Hộp cáp điện thoại

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 10x2 - Long Sơn
Giá bán : 115.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 10x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 10x2 - Postef HD2
Giá bán : 145.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 10x2 - Postef HD2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 10x2 - Postef HC2
Giá bán : 165.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 10x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 20x2 - Long Sơn
Giá bán : 138.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 20x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 20x2 - Postef HD2
Giá bán : 175.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 20x2 - Postef HD2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 30x2 - Postef HC2
Giá bán : 220.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 30x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 50x2 - Long Sơn
Giá bán : 250.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 50x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 50x2 - Postef HD1
Giá bán : 255.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 50x2 - Postef HD1

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 50x2 - Postef HC2
Giá bán : 285.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 50x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 100x2 - Long Sơn
Giá bán : 485.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 100x2 (bao gồm phiến krone + đế cài) - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 100x2 - Postef HC1
Giá bán : 515.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 100x2 - Postef HC1

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 100x2 - Postef HPDR
Giá bán : 685.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 100x2 - Postef HDPR

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 200x2 - Postef HPDR
Giá bán : 1.035.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 200x2 - Postef HDPR

 

Vật liệu mạng