Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Ống luồn cứng

Ống luồn dây điện Vanlock D16 (2,92m/cây)
Giá bán : 17.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D16 (2,92m/cây)
Giá bán : 19.500 VND
Ống luồn dây điện SP750N D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D20 (2,92m/cây)
Giá bán : 24.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D16 (2,92m/cây)
Giá bán : 24.200 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D20 (2,92m/cây)
Giá bán : 27.600 VND
Ống luồn dây điện SP750N D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D25 (2,92m/cây)
Giá bán : 33.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D20 (2,92m/cây)
Giá bán : 34.500 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D25 (2,92m/cây)
Giá bán : 38.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D25 (2,92m/cây)
Giá bán : 50.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D32 (2,92m/cây)
Giá bán : 66.500 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D32 (2,92m/cây)
Giá bán : 76.500 VND
Ống luồn dây điện SP750N D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D40 (2,92m/cây)
Giá bán : 105.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D40 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D32 (2,92m/cây)
Giá bán : 107.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D40 (2,92m/cây)
Giá bán : 136.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D40 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D50 (2,92m/cây)
Giá bán : 141.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D50 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D60 (2,92m/cây)
Giá bán : 144.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D60 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D63 (2,92m/cây)
Giá bán : 169.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D63 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D50 (2,92m/cây)
Giá bán : 170.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D50 (2,92m/cây)

 

Vật liệu mạng