Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Ống ruột gà

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D16 (50m/cuộn)
Giá bán : 181.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D16 (50m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D25 (40m/cuộn)
Giá bán : 205.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D25 (40m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D20 (50m/cuộn)
Giá bán : 221.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D20 (50m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D25 (40m/cuộn)
Giá bán : 248.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D25 (40m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D32 (25m/cuộn)
Giá bán : 320.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D32 (25m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D32 (25m/cuộn)
Giá bán : 339.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D32 (25m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D40 (25m/cuộn)
Giá bán : 495.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D40 (25m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D40 (25m/cuộn)
Giá bán : 611.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D40 (25m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D50 (25m/cuộn)
Giá bán : 680.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà không tự chống cháy Vanlock D50 (25m/cuộn)

Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D50 (25m/cuộn)
Giá bán : 916.000 VND
Ống luồn dây đàn hồi, ống ruột gà tự chống cháy SP D50 (25m/cuộn)

 

Vật liệu mạng