Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tủ rack sâu 600

Tủ Rack 19" 15U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 1.750.000 VND
Tủ Rack 19" 15U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 20U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 2.350.000 VND
Tủ Rack 19" 20U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 27U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 3.200.000 VND
Tủ Rack 19" 27U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 32U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 3.550.000 VND
Tủ Rack 19" 32U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 36U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 4.000.000 VND
Tủ Rack 19" 36U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 42U sâu 600 - Loại bánh xe
Giá bán : 4.200.000 VND
Tủ Rack 19" 42U sâu 600 - Loại bánh xe

 

Vật liệu mạng